Vedtægter

Vedtægter for foreningen:

Netværket Fremtidens kvinder.

§ 1. Navn og tilhørsforhold
Foreningens navn er: Netværket Fremtidens Kvinder
Foreningens hjemsted er Horsens Kommune

§ 2. Formål
Foreningen ønsker at støtte og fremme det kvindelige netværk, hvor kvinder hjælper kvinder.

§ 3. Organisation
Foreningen overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.
Generalforsamlingen vælger:
• En bestyrelse på mindst 4 eller flere antal personer

• Der kan vælges op til 2 arbejdende suppleanter
• 1 revisor
• Ingen suppleant for revisor
• Der kan vælges op til 2 arbejdende suppleanter til bestyrelsen
• Valg til bestyrelsen sker efter behov og altid for mindst en periode på 2 år.

§ 4. Generalforsamlingen
Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel, ved opslag på hjemmesiden og mail til hver medlem. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab, budget og kontingent
4. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget senest en uge før generalforsamlingen).
5. Valg (Jf. § 3)
6. Eventuelt

§ 5. Foreningens bestyrelse
Foreningen daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer.
Bestyrelsen udarbejder regnskab og budget.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan fungerer som idéudvikling forum for foreningen.
Tegningsret for foreningen har formanden.
Kassereren og formanden har til enhver tid adgang til bankengagement herunder disponering af foreningens formue og konti på netbank eller andet der erstatter dette.

§ 6. Medlemskab
Som medlem kan alle kvinder optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

§ 7. Kontingent/finansiering
De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen.

Udmelding af NFK skal ske senest den 31. oktober forud for et nyt år.

§ 8. Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det.
Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i §4.
Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab
Regnskabsåret for Foreningen er kalenderåret og år 2015 fra 1. November kombineres med året kalender året 2016, hvorefter alene kalenderåret følges.

§ 11. Opløsning
Opløsning af foreningen kræver et flertal på ¾ af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til formål der støtter kvinder i deres virke – dog skal det overdrages til en anden forening med et vist antal medlemmer.

Foreningen Netværket Fremtidens Kvinder er stiftet den 01.11.2015

Vedtægter opdateret 2022.